Adatkezelési Tájékoztató


 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Kéregtest rendellenesség AgCC Magyarországi Alapítványa (továbbiakban Alapítvány), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Alapítvánnyal adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a https://www.agykeregtest /adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon.

Az alapítvány kuratóriumi tagjai fenntartják magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változtatásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményemhez kapcsolódóan, kérem, írja meg nekem kérdését.

Az Alapítvány elkötelezett partnerei, és a rendellenességben érintett személy vagy az őt gondozó személy illetve a rendellenesség iránt érdeklődők személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alapítvány az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2.Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné az adatkezelőt keregtestrendellenesseg@gmail.com címen, illetve a 06 20 289 92 85 telefonszámon lehet elérni

Az alapítvány minden hozzá beérkezett e-mailt 5 év elteltével töröl

Név: Kéregtest rendellenesség AgCC Magyarországi Alapítványa

Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 87/C. fsz.2.

Adószám: 19340414-1-43

E-mail: keregtestrendellenesseg@gmail.com

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Szabóné Katona Eszter

E-mail cím: szabo.esther@gmail.com

3. A kezelt személyes adatok köre, tervezett felhasználása és megőrzési ideje

3.1. A megadandó személyes adatok általában:

 • érintett vagy partner neve
 • érintett vagy partner e-mail címe,
 • érintett vagy partner lakhelye, illetve székhelye -csak abban az esetben, ha az Alapítvány konferenciát szervez, vagy az Alapítvány logójával ellátott terméket szeretne eljuttatni egy érintett, vagy az érintett hozzátartozója számára.

3.1.1. E-mail forgalomhoz kapcsolódó adatok:

Adatkezelés elnevezése: A kapcsolatként megadott e-mail címemre az Alapítvány a következő személyes adatokat kéri el: érintett vagy partner neve,

érintett vagy partner e-mail címe.

E-mailszolgáltató a gmail: Google LLC 1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, CA 94043 USA

Adatok felhasználási köre: Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés jogalapja: Az érintett vagy partner hozzájárulása**

Adatok megőrzésének ideje: Az ügy lezárásáig, vagy kapcsolatfelvételtől számított 1 évig

3.1.2 Facebook csoporthoz kapcsolódó adatok:

Adatkezelés elnevezése: Facebook csoport csatlakozáshoz az Alapítvány a következő személyes adatokat kéri el: érintett, érdeklődő vagy partner neve.

Adatok felhasználási köre: Tájékoztatás, statisztika. A csoport zárt, az ott zajló beszélgetéseket kizárólag a csoport tagjai láthatják.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása**

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása**

Adatok megőrzésének ideje: Csoportból való kilépésig

3.1.3. Facebook Messenger:

Adatkezelés elnevezése: Kapcsolatfelvétel. az Alapítvánnyal a beszélgető partner adatlapján nem nézi át fogyasztói szokások céljából, még statisztikai célból sem.

Adatok felhasználási köre: Segítség nyújtás, tájékoztatás. A beszélgetést kizárólag a beszélgető felek láthatják.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása**

Adatok megőrzésének ideje: Facebook fiókban automatikusan tárolásra kerül, ezt azonban az Alapítvány nem használja fel.

3.2 Technikai adatok

Az Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre áll);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Alapítvány olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kacsoltban jelentkező kockázatoknak megfelelő szinten védelmet nyújt.

Az Alapítvány az adatkezelés során:

 • megőrzi a titkosságot:
 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • megőrizi a sértetlenséget;
 • megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • megőrzi a rendelkezésre állást:
 • gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvassa vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. Feltétlenül szükséges munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Alapítvány weboldalát, a www.agykeregtest.hu oldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Adatkezelés neve:       Felhasználása:                                    Jogalap:                                       Megörzési idő:

Weboldal                       Statisztika                                             Ld. 3.3.3 pont                               1 év

E-mail                             Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás          Az érintett hozzájárulása**           Az ügy lezárásáig, vagy kapcsolat                                                                                                                                                                         felvételtől számított egy évig

Facebook csoport        Tájékoztatás, statisztika                      Az érintett hozzájárulása**           Csoportból való kilépésig       

Facebook oldal             Tájékoztatás, statisztika                     Az érintett hozzájárulása**          Az Oldal kedvelésének                                                                                                                                                                                             visszavonásáig

**Az érintett hozzájárulása az Infotv. 5 § (1)

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1. Általános adatkezelési irányelvek

Az Alapítvány tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről értesítem ügyfeleimet.

Felhívjuk az Alapítvány részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintet hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) -a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény -a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény -a számvitelről (Számv.tv.);
 • 2017 évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

5.Adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésembe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszeremben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során szemes kapcsolatba kíván lépni velem.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül megnyitáskor, illetve az ablak bezárásakor naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Alapítvány Kuratóriuma fér hozzá.

 • Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokhoz kizárólag az Alapítvány Kuratóriuma fér hozzá, mely továbbításra nem kerül.

 • Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével -törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címezettek vagy címezettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozási joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 • Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Alaíptvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és a az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadásához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség tejesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat a jogi tényeket előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve amely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult ara, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is (remarketinget). Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (remarketinget)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen -ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatály, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképen jelentős mértékben érintené.

7.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár le.

7.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefonszám: +361/3911400

Fax: +361/3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@nail.hu

Honlap: https://naih.hu/

 • Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank illetőleg jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek tájékoztatás adása adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása vétett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Alapítvány a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte- a személyes adatok csak annyit és olyan mértékében ad ki, amely megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Készítsd el weboldaladat ingyen!